Regulamin

Plebiscytu „Produkt Roku 2024 IT w Administracji”

REGULAMIN Plebiscytu „Produkt Roku 2024 IT w Administracji”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Plebiscyt „Produkt Roku 2024 IT w Administracji” (dalej: Plebiscyt) jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest: PRESSCOM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 29, 50-424 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000173413, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł; NIP 897-168-80-84, REGON 932945064 – wydawca „IT w Administracji”.
Organizator powołuje jury Plebiscytu (dalej: Jury), w skład którego wchodzą dziennikarze wskazani przez redaktora naczelnego „IT w Administracji”.
Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).
Organizator oświadcza, że w związku z Plebiscytem pełni funkcję inspektora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz że dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Plebiscytu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.
Uczestnictwo w Plebiscycie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu, ma charakter dobrowolny. Zgłaszając udział w Plebiscycie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
Uczestnictwo w Plebiscycie ma charakter bezpłatny.

§ 2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE

Udział w Plebiscycie jako zgłaszający mogą wziąć osoby fizyczne, które mają pełną zdolność do czynności prawnych i posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Udział w Plebiscycie jako głosujący mogą wziąć czytelnicy i redakcja „IT w Administarcji”.

§ 3. KATEGORIE

Plebiscyt wyłoni Produkty Roku IT w Administracji w kategoriach:
Serwery (np. jednostki centralne, platformy serwerowe)
Komputery (np. desktopy, miniPC, all-in-one, notebooki, netbooki)
Monitory i wyświetlacze (np. monitory biurowe, ekrany informacyjne, projektory)
Urządzenia sieciowe (np. przełączniki, routery, NAS)
Urządzenia zabezpieczające (np. sprzęt dedykowany ochronie np. UTM, firewall, backup)
Oprogramowanie zabezpieczające (np. np. pakiety bezpieczeństwa, backup, monitoring)
Oprogramowanie dedykowane administracji publicznej (np. systemy do obsługi wniosków, oprogramowanie do zarządzania dokumentacją, platformy do komunikacji z klientami, systemy do głosowania)
Urządzenia biurowe (np. urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, skanery, telefonia IP)
Urządzenia mobilne (np. tablety, smartfony, powerbanki)

§ 4. ETAPY PLEBISCYTU

Poszczególne etapy Plebiscytu mają następujący przebieg:

ETAP I – nominacje (1 lipca–6 września 2024 r.)
I etap polega na zgłaszaniu (nominowaniu) sprzętu, oprogramowania i usług. Za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie www.produktroku.itwadministracji.pl każdy może zgłosić dowolną liczbę produktów w każdej kategorii.

ETAP II – głosowanie finałowe (7–20 października 2024 r.)
Do etapu II, w którym mogą brać udział tylko czytelnicy i redakcja „IT w Administracji”, zakwalifikowane zostaną produkty najczęściej zgłaszane podczas ETAPU I.
Wszystkie zakwalifikowane produkty zostaną poddane niezależnemu głosowaniu czytelników oraz redakcji „IT w Administracji”. Na ostateczną ocenę produktu złoży się średnia z głosów czytelników i redakcji.
Głównym kryterium oceny produktu przez redakcję są cena oraz zasadność wykorzystania produktu w administracji publicznej.

ETAP III – ogłoszenie zwycięzców
Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej Gali oraz w grudniowym numerze „IT w Administracji”.

§ 5. ROZSTRZYGNIĘCIE PLEBISCYTU

W Plebiscycie zostaną przyznane tytuły „Produktu Roku 2024 IT w Administracji” w kategoriach:
Produkt Roku IT w Administracji 2024 / Serwery
Produkt Roku IT w Administracji 2024 / Komputery
Produkt Roku IT w Administracji 2024 / Monitory i wyświetlacze
Produkt Roku IT w Administracji 2024 / Urządzenia sieciowe
Produkt Roku IT w Administracji 2024 / Urządzenia zabezpieczające
Produkt Roku IT w Administracji 2024 / Oprogramowanie zabezpieczające
Produkt Roku IT w Administracji 2024 / Oprogramowanie dedykowane administracji publicznej
Produkt Roku IT w Administracji 2024 / Urządzenia biurowe
Produkt Roku IT w Administracji 2024 / Urządzenia mobilne

W każdej z kategorii zostaną przyznane tytuły za 3 pierwsze miejsca.
Producenci i dystrybutorzy będą mogli posługiwać się logotypem nagrody w materiałach promocyjnych i na opakowaniach nagrodzonego produktu z zachowaniem następujących zasad:

  • logo należy umieszczać w taki sposób, aby widoczne było oznaczenie roku przyznania Tytułu;
  • logo stanowi integralną część i nie może podlegać jakiejkolwiek edycji

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Na wszelkie pytania dotyczące Plebiscytu odpowiada Organizator pod numerem telefonu 71 797 48 16 i adresem e-mail: produktroku@itwadministracji.pl.
Wszelkie wątpliwości merytoryczne są rozstrzygane przez Jury, którego decyzje są ostateczne.
Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator z zachowaniem właściwych przepisów prawa.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów regulaminu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki losowe i decyzje państwowe, które mogą mieć wpływ na proces postępowania konkursowego.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne i poprawność działania oprogramowania, które uniemożliwią udział w Plebiscycie.