Regulamin

Plebiscytu „Produkt Roku 2021 IT w Administracji”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Plebiscyt „Produkt Roku 2021 IT w Administracji” (dalej: Plebiscyt) jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest: PRESSCOM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 29, 50-424 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000173413, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł; NIP 897-168-80-84, REGON 932945064 – wydawca „IT w Administracji”.
Organizator powołuje jury Plebiscytu (dalej: Jury), w skład którego wchodzą dziennikarze wskazani przez redaktora naczelnego „IT w Administracji”.

Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).

Organizator oświadcza, że w związku z Plebiscytem pełni funkcję inspektora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz że dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Plebiscytu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.

Uczestnictwo w Plebiscycie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu, ma charakter dobrowolny.

Zgłaszając udział w Plebiscycie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

Uczestnictwo w Plebiscycie ma charakter bezpłatny.

 

§ 2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE

Udział w Plebiscycie jako zgłaszający mogą wziąć osoby fizyczne, które mają pełną zdolność do czynności prawnych i posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Udział w Plebiscycie jako głosujący mogą wziąć czytelnicy i redakcja „IT w Administracji”.

 

§ 3. KATEGORIE

Plebiscyt wyłoni Produkty Roku IT w Administracji w kategoriach:

 • Serwery (np. jednostki centralne, platformy serwerowe)
 • Komputery i tablety (np. desktopy, nettopy, all-in-one, notebooki, netbooki, tablety)
 • Monitory i wyświetlacze (np. monitory biurowe, ekrany informacyjne, projektory)
 • Urządzenia sieciowe (np. przełączniki, routery, NAS)
 • Urządzenia zabezpieczające (np. sprzęt dedykowany ochronie np. UTM, firewall, backup)
 • Oprogramowanie zabezpieczające (np. np. pakiety bezpieczeństwa, backup, monitoring)
 • Oprogramowanie dedykowane administracji publicznej (np. systemy do obsługi wniosków, oprogramowanie do zarządzania dokumentacją, platformy do komunikacji z klientami, systemy do głosowania)
 • Urządzenia biurowe (np. urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, skanery, telefonia IP)

 

§ 4. ETAPY PLEBISCYTU

Poszczególne etapy Plebiscytu mają następujący przebieg:

 • ETAP I – nominacje (30 sierpnia – 17 września 2021 r.)
  I etap polega na zgłaszaniu (nominowaniu) sprzętu, oprogramowania i usług. Za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie www.produktroku.itwadministracji.pl każdy może zgłosić dowolną liczbę produktów w każdej kategorii
 • ETAP II – głosowanie finałowe (13-22 października 2021 r.)
  Do etapu II, w którym mogą brać udział tylko czytelnicy i redakcja „IT w Administracji”, zakwalifikowane zostaną produkty najczęściej zgłaszane podczas ETAPU I.
  Wszystkie zakwalifikowane produkty zostaną poddane niezależnemu głosowaniu czytelników oraz redakcji „IT w Administracji”. Na ostateczną ocenę produktu złoży się średnia z głosów czytelników i redakcji.
  Głównym kryterium oceny produktu przez redakcję są cena, oraz zasadność wykorzystania produktu w administracji publicznej.
 • ETAP III – ogłoszenie zwycięzców
  Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej Gali oraz w grudniowym numerze „IT w Administracji”.

 

§ 5. ROZSTRZYGNIĘCIE PLEBISCYTU

W Plebiscycie zostaną przyznane tytuły „Produktu Roku 2021 IT w Administracji” w kategoriach:

 • Produkt Roku IT w Administracji 2021 / Serwery
 • Produkt Roku IT w Administracji 2021 / Komputery i tablety
 • Produkt Roku IT w Administracji 2021 / Monitory i wyświetlacze
 • Produkt Roku IT w Administracji 2021 / Urządzenia sieciowe
 • Produkt Roku IT w Administracji 2021 / Urządzenia zabezpieczające
 • Produkt Roku IT w Administracji 2021 / Oprogramowanie zabezpieczające
 • Produkt Roku IT w Administracji 2021 / Oprogramowanie dedykowane administracji publicznej
 • Produkt Roku IT w Administracji 2021 / Urządzenia biurowe

W każdej z kategorii zostaną przyznane tytuły za 3 pierwsze miejsca.

Producenci i dystrybutorzy będą mogli posługiwać się logotypem nagrody w materiałach promocyjnych i na opakowaniach nagrodzonego produktu z zachowaniem następujących zasad:

 • Logo należy umieszczać w taki sposób, aby widoczne było oznaczenie roku przyznania Tytułu,
 • Logo stanowi integralną część i nie może podlegać jakiejkolwiek edycji.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Na wszelkie pytania dotyczące Plebiscytu odpowiada Organizator

Wszelkie wątpliwości merytoryczne są rozstrzygane przez Jury, którego decyzje są ostateczne.

Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator z zachowaniem właściwych przepisów prawa.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów regulaminu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki losowe i decyzje państwowe, które mogą mieć wpływ na proces postępowania konkursowego.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne i poprawność działania oprogramowania, które uniemożliwią udział w Plebiscycie.